Дори при отмяна на полет поради непредвидени технически проблеми въздушните превозвачи са длъжни да обезщетят пътниците

obezshtetenie.bg

obezshtetenie.bg

На 17 Септември е постановено Решение по дело C-257/14
Corina van der Lans/Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

При отмяна на полет въздушният превозвач е длъжен съгласно правото на Съюза да  положи грижи за  съответните пътници и да им изплати обезщетение (между 250  и 600  EUR в  зависимост от разстоянието). Той обаче  не е длъжен  да изплати това обезщетение,  ако  може да докаже, че отмяната е причинена от извънредни обстоятелства, които не са могли  да бъдат избегнати, дори да са били взети всички необходими мерки.

Г-жа Van der Lans  има самолет на резервация за полет на KLM от Кито (Еквадор)  до Амстердам (Нидерландия).  Самолетът пристига в Амстердам със закъснение от 29 часа.  Според KLM закъснението се дължи на извънредни обстоятелства,  а именно комбинация от  дефекти, доколкото две части били дефектни,  и по- очно горивоподаващата помпа на  двигателя и хидромеханичното устройство. Тези части, които не били в наличност,  трябвало  да бъдат доставени със самолет от Амстердам, за да бъдат след това монтирани в  съответния самолет. KLM  отбелязва също така, че за дефектните части не бил надвишен  средният срок на употреба и че производителят им не указал изрично, че след определен  период на употреба при тези части е възможно да възникнат дефекти.

Г-жа Van der Lans  сезира Rechtbank Amsterdam (Амстердамския съд),  който решава да  постави преюдициални въпроси на Съда.  По същество  запитващата юрисдикция иска да  разбере дали технически проблем, който е настъпил ненадейно, не се дължи на лоша  поддръжка, нито пък е бил установен по време на редовна поддръжка, се обхваща от  понятието „извънредни обстоятелства“ и следователно освобождава въздушния превозвач от задължението му да изплати обезщетение.

В решението си от днешна дата Съдът припомня най-напред, че  съгласно практиката му  някои технически проблеми действително  могат да бъдат отнесени към извънредните  обстоятелства.  Същевременно съпътстващите тези проблеми обстоятелства биха могли да  се квалифицират като „извънредни“ само ако се отнасят до събитие, което не е присъщо на  нормалното упражняване на дейността на съответния въздушен превозвач и се намира  извън ефективния му контрол поради своето естество или произход. С поред Съда така е  например в ситуацията , при която от конструктора на самолетите, съставляващи флота на  съответния въздушен превозвач, или от компетентен орган бъде разкрито, че те — макар и  все още да се намират в употреба — са засегнати от скрит фабричен дефект, отразяващ се  върху сигурността на полетите. Така би било също при наличието на вреди, причинени на  летателните апарати от актове на саботаж или тероризъм.

Доколкото обаче при функционирането на летателните апарати неизбежно се появяват технически проблеми, в дейността си въздушните превозвачи обичайно се сблъскват с такива проблеми. В това отношение технически проблеми, които са открити при поддръжката на летателните апарати или се дължат на липсата на такава поддръжка, не биха могли да представляват сами по себе си „извънредни обстоятелства“.

По-нататък Съдът отбелязва, че повреда, причинена от това, че някои самолетни части преждевременно са излезли от строя, представлява без съмнение неочаквано събитие. При все това подобна повреда остава неразривно свързана с много сложната операционна система на самолета, доколкото същият е експлоатиран от въздушния превозвач при условия, в частност метеорологични, които са трудни, дори екстремни, като се има предвид и че никоя част на самолета не е неповредима.

Ето защо това неочаквано събитие е присъщо на нормалното упражняване на дейността на въздушния превозвач, тъй като този превозвач обичайно се сблъсква с такъв вид непредвидени технически проблеми. От друга страна, предотвратяването на подобна повреда или нужното ѝ отстраняване, включително заменянето на преждевременно излязла от строя част, не са извън ефективния контрол на съответния въздушен превозвач, тъй като именно той трябва да осигури поддръжката и доброто функциониране на самолетите, които експлоатира за целите на икономическата си дейност.

Следователно технически проблем като разглеждания не би могъл да бъде обхванат от понятието „извънредни обстоятелства“.

В това отношение Съдът припомня също така, че изпълнението на задълженията по европейското право не засяга правото на въпросния превозвач да търси обезщетение от всяко лице, което е причинило закъснението, например от производителя на някои дефектни части.