Предложение за укрепване на правото на ЕС относно борбата с изпирането на пари

EU-Headquarters-Building

На 05.02.2013 г. Комисията прие предложение за укрепване на съществуващите разпоредби на ЕС в областта на борбата с изпирането на пари чрез приемане на нова Директива за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Конкретно, предложената нова Директива:

ще подобри яснотата и съгласуваността на правилата в държавите членки:

  • като осигурява ясен механизъм за установяване на действителните собственици. Освен това дружествата ще бъдат задължени да водят регистри за самоличността на лицата, които в действителност стоят зад дружеството;
  • като повишава яснотата и прозрачността на правилата за комплексна проверка на клиента с цел установяване на подходящи механизми за контрол и процедури, позволяващи по-добро познаване на клиентите и по-добро разбиране на естеството на тяхната дейност. По-конкретно, важно е да се гарантира, че опростените процедури не се възприемат погрешно като пълно освобождаване от изискването за комплексна проверка на клиента;
  • и като разширява обхвата на разпоредбите относно политически значимите лица (т.е. лицата, които могат да бъдат изложени на по-голям риск вследствие на заеманите от тях политически длъжности), като освен „чуждестранните“ бъдат включени „местните“ (пребиваващи в държави — членки на ЕС) и работещите за международни организации политически значими лица. Към тази категория спадат държавните ръководители, членовете на правителства, членовете на парламенти, членовете на върховни съдилища и т.н.;

ще разшири своя обхват за преодоляване на новите заплахи и слаби места:

  • като осигурява например покритието на сектора на хазартните игри(предишната директива обхващаше само казината) и съдържа изрично посочване на данъчните престъпления;

ще поддържа високи стандарти за борба с изпирането на пари:

  • като налага по-строги изисквания от тези на FATF, включвайки в своя обхват всички лица, търгуващи със стоки или предоставящи услуги, по които плащанията в брой са в размер на 7500 евро или повече, тъй като според получените от някои заинтересовани страни сигнали сегашният праг от 15 000 евро е неподходящ. Тези лица ще бъдат обхванати от разпоредбите на директивата, като те ще трябва да извършват комплексна проверка на клиента, да водят регистри, да разполагат с механизми за вътрешен контрол и да представят доклади за съмнителните сделки. Все пак директивата цели налагането на минимална хармонизация, като държавите членки могат да решат да наложат и по-нисък праг;
  • ще укрепи сътрудничеството между различните национални звена за финансово разузнаване (ЗФР), чиито задачи са да получават, анализират и съобщават на компетентните органи докладите във връзка с подозренията за изпиране на пари или финансиране на тероризма.

Предложението предвижда повишаване на санкционните правомощия на компетентните органи, като въвежда например минимален набор от принципни правила за по-строги административни санкции и изискват от компетентните органи да координират усилията си при трансгранични случаи.