Преработен текст на Регламент Брюксел І

reglamenta-bruksel

На 20.12.2012 в Официалния вестник на ЕС (L 351/21) беше публикуван Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския Парламент и на Съвета от 12 декември 2012година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела. Този Регламент „преработва” Регламент (ЕО) № 44/2001 (т. нар. Регламент Брюксел І) и го отменя. Новият Регламент (ЕС) №1215/2012 влиза в сила двадесет дни след обнародването му – т.е. на 10 януари 2013, а ще се прилага от 10 януари 2015 година.

Основната цел на преработения Регламент Брюксел І е улесняване и ускоряване на свободното движение на съдебни решения в рамките на ЕС.

Новият Регламент разширява случаите на т.нар. универсална международна компетентност. Установените в Регламента правила ще се прилагат включително спрямо ответници с местоживеене извън държавите членки на ЕС, когато е сезиран съд на държава членка с потребителски спор, със спор относно индивидуален трудов договор, при наличие на изключителна компетентност или при споразумение за избор на съд.

Втората съществена промяна е свързана с правилата за висящ процес. Предвидени са нарочни разпоредби за хипотезата, при която страните са избрали компетентен съд, но противно на споразумението е сезиран друг съд, както и в случаите, при които делото е висящо в трета държава.

Най-важната промяна е отмяната на процедурата по екзекватура: съдебно решение, постановено в държава членка, което подлежи на изпълнение в тази държава членка, ще бъде изпълняемо в другите държави членки, без да се изисква декларация за изпълняемост. Лицето, срещу което се иска изпълнение, може да се защити, ако му е нарушено правото на защита, като подаде молба за отказ на признаване или изпълнение на съдебно решение, ако то счита, че е налице едно от основанията за отказ на признаване.