Коментар на Регламента Брюксел І с участието на Б. Мусева

reglamenta-bruksel

През юни 2012 година на пазара се появи първият български коментар на най-важния Регламент на ЕС в областта на международната компетентност и екзекватурата по граждански и търговски дела – Регламент (ЕО) № 44/2001 г. (т.нар. Брюксел І).  Коментарът носи заглавието „Регламентът Брюксел І”, издаден е от издателство „Сиела” и е с обем от 624 страници. Всички негови автори са специалисти по международно частно право и членове на Института по Международно частно право, под чиято егида той беше подготвен. Боряна Мусева коментира две ключови области: основанията за възникване на паралелна международна компетентност на съдилищата на държавите членки при граждански и търговски спорове и основанията за отказ от признаване и допускане до изпълнение на чуждестранни съдебни решения.

При написването на коментара са взети предвид съществуващите досега разработки в науката за международното частно право в държавите членки на ЕС, практиката на Съда на Европейския съюз, отделни решения на правораздавателни органи на държави членки (в т.ч. и наличната българска практика), както и действащото законодателство на Република България. Разгледана е в сравнителен план и уредбата в някои други държави членки.

Трудът е предназначен главно за българския читател – практикуващи юристи и студенти по право.