Нов Регламент 2015/848 относно производството по несъстоятелност

EU-Headquarters-Building

На 5 юни 2015 в Официален вестник на ЕС беше публикуван Регламент (ЕС) 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 относно производството по несъстоятелност (преработен текст).

Целта на новите правила е трансграничните производства по несъстоятелност да станат по-ефективни и ефикасни, да бъдат от полза за длъжниците и кредиторите, да улесняват оцеляването на предприятията и да предоставят втори шанс на предприемачите. Освен това с тях действащият регламент за производството по несъстоятелност се привежда в съответствие с промените в националните закони в тази област, въведени след влизането му в сила през 2002 г.

Основните промени се отнасят до:

Разширяване обхвата на регламента до т.нар. хибридни или предхождащи несъстоятелността процедури като: производството, което предвижда преструктуриране на дълга на етап, на който е налице единствено вероятност за несъстоятелност на длъжника, производствата, по силата на които длъжникът изцяло или частично продължава да контролира своите активи и своята дейност и производствата за погасяване на задължения или уреждане на дългове на потребители и на самостоятелно заети лица.

Подобряване на процесуалната рамка за определяне на компетентността:Понятието „център на основните интереси“ е пояснено допълнително, за да се предоставят полезни насоки на всички заинтересовани страни и да се повиши правната сигурност. Освен това, новите правила съдържат редица предпазни мерки, насочени към предотвратяване на Forum shopping.

При вторичното производство: Определят се специфични ситуации, при които съдът, сезиран с молба за образуване на вторично производство по несъстоятелност, следва да може да отложи или да откаже образуването на такова производство. Съдът може да направи това по искане на синдика по главното производство. Освен това са добавени правила за сътрудничество и комуникация между заинтересованите страни в главното и вторичното производство.

Регистри в производството по несъстоятелност: Държавите членки ще бъдат задължени да публикуват съответната информация относно трансграничните дела за несъстоятелност в достъпен за обществеността електронен регистър. Това ще осигури по-добра информация на заинтересованите кредитори и съдилища и ще предотврати образуването на паралелни производства по несъстоятелност. Регистрите по несъстоятелността ще бъдат взаимно свързани посредством портала за електронно правосъдие, за да се улесни достъпът до тази информация за кредиторите и съдилищата, базирани в други държави членки.

Група от дружества: В новия регламент се съдържа набор от процесуални правила, чиято цел е да се гарантира ефикасното управление на производствата по несъстоятелност, отнасящи се за различни дружества, които са част от дадена група дружества.

Новият Регламент се прилага към производства по несъстоятелност, образувани след 26.6.2017 г. Старият Регламент 1346/2000 продължава да се прилага към производства, образувани преди 26.06.2017 г.