Проект за Регламент относно опростено приемане на официални документи

EU-Headquarters-Building

В края на месец април 2013 г. Европейската комисия представи предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на свободното движение на гражданите и предприятията чрез опростяване на приемането на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент № 1024/2012 (СОМ (2013) 228).

В обхвата предложението са включени издадените от органи на държавите членки официални документи, които имат формална доказателствена сила по отношение на раждане, смърт, име, брак, регистрирано партньорство, произход, осиновяване, местопребиваване, гражданство, национална принадлежност, недвижимо имущество, правен статут и представителство на дружество или друго предприятие, права на интелектуална собственост и липса на съдебно минало. Документите, съставени от частни лица, и документите, издадени от органи на трети държави, са изключени от обхвата му.

С предложението се въвеждат разпоредби, чрез които официалните документи, попадащи в неговия обхват, се освобождават от искванията за легализация или подобна формална процедура (апостил). С него се предвижда също така опростяване на други формалности, свързани с трансграничното приемане на официални документи, и по-точно на заверени копия и заверени преводи.

С цел да се гарантира автентичността на официалните документи, които са в обращение между държавите членки, предложението въвежда ефективно и надеждно административно сътрудничество, което се базира на Информационната система за вътрешния пазар(ИСВП), създадена с Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. ИСВП включва и функция за поддържане на архив на примерните образци на официалните документи, използвани в рамките на единния пазар, който може да се използва за първоначална проверка на непознатите документи.

С предложението се въвеждат също така многоезични стандартни удостоверения на Съюза за раждане, смърт, брак, регистрирано партньорство и правен статут и представителство на дружество или друг вид предприятие. Освен това, с цел по- нататъшно намаляване на оставащите изисквания за превод, поставяни пред гражданите и предприятията на ЕС, би могло такива многоезични стандартни удостоверения на Съюза да се въведат на по-късен етап и за официалните документи, отнасящи се за името, произхода, осиновяването, пребиваването, гражданството и националната принадлежност, недвижимото имущество, правата на интелектуална собственост и липсата на съдебно минало. Многоезичните стандартни удостоверенияна Съюза не следва да бъдат задължителни, но когато бъдат използвани, те следва да имат същата формална доказателствена сила като еквивалентните им официални документи, изготвяни от органите на издаващата държава членка.