• Б. Мусева: Application of Foreign Law in Bulgaria, предстоящо публикуване, изд. Sellier, European Law Publishers, München, 2010-2011;
  • Б. Мусева: Специална международна компетентност – чл. 5 и чл.6, сб. Регламент „Брюксел І”, приета за публикуване, 2010;
  • Б. Мусева: Основания за отказ на признаване и допускане до изпълнение на съдебни решения – чл. 34 и чл. 35, сб. Регламент „Брюксел І”, приета за публикуване, 2010;
  • А. Иванов: „Новата уредба на търговската регистрация Наредбата за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър”, Дайджест „Търговско и конкурентно право”, 2007, кн. 4, статия;
  • А. Иванов: Глава 3: „Значение на правния и финансов анализ (дю дилиджънс) при продажба на търговско предприятие”, в “Продажбата на търговско предприятие. Гражданско- и търговскоправни аспекти.”, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София 2004, статия;